ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

1 ಶ್ರೀ ರಾಘವನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
2 ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು

3 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

4 ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ ಕುಂದರ್  ಸಿ.ಎ.ಓ (ಆಡಳಿತ) (ಪ್ರಭಾರ)

ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ

5 ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ ಕುಂದರ್  ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ವಿ.ನಾಗವೀಣಾ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ
7 ಶ್ರೀ ಎನ್ ರಾಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8 ಶ್ರೀ ರಾಘವನ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್
9 ಶ್ರೀ ಎಫ್.ಹೆಚ್. ಲಮಾಣಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತ ನಂ.1, ಬಿ.ಆರ್.ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
10  ಶ್ರೀ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತ ನಂ.2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ತುಮಕೂರು

11 ಶ್ರೀ. ಮಾದವ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ತುಮಕೂರು
12 ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಚ್  ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವೃತ್ತ, ತುಮಕೂರು