ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಮಾಜ ಸಂಪರ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು ?

—————

ಸಮಾಜ ಸಂಪರ್ಕ ವೇದಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು?

—————-

ಸಮಾಜ ಸಂಪರ್ಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏನು ?

———————–

ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ವಿಳಾಸವೇನು? ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು?

——————